NJB - Pristilbud planter i plantekasser fra Isachsen

NJB - Pristilbud fra Isachsen

NJB - 5 års skjøtselsavtale med Isachsen

Retningslinjer for grøntarealene på Sameiet Utsikten Trinn 1

Sameieloven sier følgende om fellesarealer.

Sameieloven 

§ 19. Rett til bruk

Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. 

Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. 

Hensikten med grøntarealene på Sameiet Utsikten Trinn 1.

Grøntarealene utenfor hver bruksenhet på Nordre Jarlsberg Brygge er beregnet til skjerming for innsyn til leilighetene som ligger på bakkeplan og til å være et vakkert beplantet velstelt og funksjonelt grønt utemiljø. 

 

Utomhusanleggene på Nordre Jarlsberg Brygge er utført med høy kvalitet med hensyn til konstruksjoner, materialbruk, granitt som forstøtningsmurer etc. Det er viktig at også vegetasjonen/beplantningen blir godt etablert slik at resultatet blir det frodige, nye boligområdet Sameiet Utsikten Trinn 1 ute ved fjorden som vi kan være stolte av.

 

Det er viktig å ivareta helheten i området med hensyn til trær og beplantning for øvrig. Helhetsvurderingen gjøres av styret ved ansvarlig for utemiljøet, i samarbeid med anleggsgartner og landskapsarkitekt. Følgende prinsipper gjelder ved vurderingen: 

• Grøntarealene skal Ivareta områdets naturlige karakter og fremstå som vakre og velstelte grøntarealer.
• Funksjonell og pen skjerming mot innsyn på bakkeplan.
• Krav til sol og lys

 

Ansvaret for grøntarealene.

Sameiet har ansvaret for grøntarealet som ligger på sameiets grunn.  Det er inngått skjøtselsavtale med grøntavdelingen hos Isachsen AS for å oppnå et faglig forsvarlig vedlikehold på grøntarealene til sameiet.  Denne avtalen spesifiseres i en årlig vedlikeholdsplan.  

 

Skjøtselsavtalen innbefatter ikke vanning av grøntarealene. Det utarbeides et eget opplegg for vanning av grøntarealene.  Mange av grøntarealene har lite jord, og dermed stilles det store krav til vanning av disse grøntarealene for at plantene skal klare seg uten å tørke ut eller bli svake og utsatte for sykdommer.

 

Alle beboere oppfordres til å ha litt omtanke for sitt umiddelbare nærområde. Dette betyr i praksis å hjelpe til å vanne hvis det blir for tørt, så plantene ikke dør, og hjelpe til å luke litt på grøntarealer som grenser opp mot egen leilighet, hvis det er nødvendig. 

 

Styret i Sameiet Utsikten Trinn 1 er ansvarlig for grøntarealene med planer, avtaler og retningslinjer.

 

Plantevalg i grøntarealene.

Det har ved bygging og etablering av grøntarealene på Nordre Jarlsberg Brygge blitt brukt COWI som landskapsarkitekt for å utarbeide en grunnleggende planteplan for grøntarealene.  Det er ønskelig med et større og mer variert plantevalg for å få et større mangfold i grøntarealene.  Det er også behov for praktiske justeringer i henhold til opprinnelig tenkte planer i forhold som innsyn og det estetiske. 

 

COWI har i stor grad brukt Aronia (svartsurbær) på hele Nordre Jarlsberg Brygge da spesielt som hekk inn mot private uteplasser. Inn mot de private uteplassene er det viktig at Aronia klippes/beskjæres, men plantene må få en tilstrekkelig høyde for å dempe innsyn.  

 

Følgende utvalg av planter er vurdert faglig av gartner og landskapsarkitekt til å passe inn som et supplement til den opprinnelige planteplanen som er utarbeidet av landskapsarkitekt hos COWI ved etablering av grøntarealene på Sameiet Utsikten Trinn 1.  Det er her hensyntatt vedlikehold av plantene i forhold til skjøtselsavtale for grøntarealene.

 

Liste over supplerende planter:

• Frukttrær 

Det er gjennomgående plantet få trær i grøntarealene. Det anbefales å plante langt flere frukttrær på grøntarealene i sameiet fordi frukttrær er relativt små trær. De har fin blomstring, og de kan beskjæres etter behov og ønske.

• Klatrehortensia (hydrangea)

Det anbefales i tiden fremover at klatrehortensia blir plantet inn mange steder på Nordre Jarlsberg Brygge. Det er mange stolper/søyler som med fordel bør mykes oppmed klatreplanter, og da er klatrehortensia en velegnet plante. Dette gjelder også for en del fasadevegger i bebyggelsen og vegger uten vinduer.

• Hortensia (hydrangea)

Hortensia som vanlig busk, er også en velegnet plante. Det finnes mange arter av denne.

• Slyngkaprifol (lonicera x heckrotti). 

Slyngkaprifol er en klatreplante som er lett å få til å etablere seg på litt mer «utsatte» steder.

• Magnolia

Magnolia er en flott blomstrende busk/lite tre som krever en relativt varm vokseplass. Nordre Jarlsberg Brygges beliggenhet har dette utgangspunktet, og magnolia kan det med fordel bli plantet mer av.

• Barlind (taxus)

Barlind er en plante som etablerer seg godt på varme, solrike steder på Nordre Jarlsberg Brygge.

• Løk

Løk gir vår- og høstblomstring og kan med fordel settes ned så mye som mulig i alle grøntarealer.

• Prydbusker

Prydbusker som syrin og sjasmin kan plantes inn der hvor det er plass til det.

Det vil på noen steder være plantet planter som prøves ut om de vil fungere bra på Nordre Jarlsberg Brygge i forhold til blant annet nærheten til sjøen og saltpartikler i lufta.

 

Roser og sommerblomster er blitt vurdert til å være for krevende i sameiets grøntarealer i forhold til vedlikehold og skjøtselsavtale.

 

 

 

Bidrag til grøntarealene fra sameiere.

Det er full anledning til å gi plantebidrag til sameiet dersom det er ønskelig fra den enkelte sameier. Det kan være ønske om bedre skjerming for innsyn til egen leilighet eller generelle estetiske ønsker som f.eks. mer blomster i grøntarealene.  Bidraget skal være innenfor listen over supplerende planter og eventuelle bidrag til planting tas opp med ansvarlig for grøntarealene i styret i forkant. Det enkelte bidrag vil bli innbefattet i sameiets grøntarealer og gjenstand for ordinært vedlikehold.  Alle rettigheter i forbindelse med bidraget tilfaller sameiet.

 

Spesielle ønsker utover disse retningslinjene sendes styret for ordinær styrebehandling i Sameiet Utsikten Trinn 1.

 

Private arealer.

Private arealer er ikke underlagt disse retningslinjene.  Hver enkelt sameier står fritt i forhold til sameiet til plantevalg og løsninger på sin private grunn.  Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet.

 

Retningslinjene er vedtatt i styremøte 01.07.2015.