INTERNKONTROLL FOR

SAMEIET NORDRE JARLSBERG BRYGGE – UTSIKTEN TRINN 1.

Opplysninger om virksomheten

Virksomhetens navn:                                Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge – Utsikten Trinn 1

Type virksomhet:                                       Sameie

Styre                                                          http://www.sameietutsikten.com/416341347

Antall ansatte:                                           Ingen

Kontaktperson:                                          Styrets leder samt vaktmester (kfr hjemmeside):

                                                                  http://www.sameietutsikten.com/416347801

 Overordnet mål for helse, miljø og sikkerhet:

·         Ingen skader eller uhell som følge av sameiets virksomhet.

·         Ingen skader på ytre miljø som følge av sameiets virksomhet.

Målsetting for sikkerhetsarbeidet

Alle anlegg som krever tilsyn og jevnlig godkjenning (VVS-, El-, Brann-sikrings og -varslings-anlegg, Gassanlegg) skal følges opp og kontrolleres i henhold til utarbeidede service- og vedlikeholdsplaner, overensstemmende med gjeldende krav i lover og forskrifter. Brannøvelser skal avholdes en gang per år. Faggruppen for IKS skal en gang/år sammen med vaktmester og styreleder gjennomføre en intern revisjon av logger og prosedyrer. Avvik skal registreres og korrigerende tiltak iverksettes.

Organisering av HMS-arbeidet

Styret har det overordnede ansvaret for HMS arbeidet.

Styret har nedsatt fag-grupper for å bistå seg i HMS arbeidet:

  • Fag-gruppe Internkontroll og Sikkerhet (IKS) ivaretar Internkontrollsystemet og holder dette oppdatert og gjør nødvendige risikovurderinger.
  • Fag-gruppe Bygg og Tekniske anlegg (BoT) sørger for at bygg og anlegg er iht gjeldende krav og forskrifter og at bygg og anlegg ikke representerer noen HMS-risiko
  • Fag-gruppe Uteareal (U) utarbeider planer for beplantning og skjøtsel av sameiets utearealer.

Fag-gruppen forestår kontakten med eksterne leverandører av skjøtseltjenester.

For nærmere detaljer om fag-gruppene, kfr hjemmesiden for Sameiet: http://www.sameietutsikten.com/416349929

Sameiet har ingen ansatte og forholdet til arbeidsmiljø er ikke relevant for Sameiet.

Sameiets leverandører

Tjenesteleverandører til sameiet er vist på sameiets hjemmesider:

http://www.sameietutsikten.com/416347794

Sameiets leverandører skal ha et eget internkontrollsystem som regulerer deres virksomhet.

Aktuelle lover og forskrifter

Sameiet har gjort en vurdering av hvilke lover og forskrifter som innenfor HMS og Internkontrollforskriften er relevante for sameiets virksomhet.

Disse er som følger:

 

 

Veiledninger til ovenstående forskrift:

  • https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/tema/temaveiledning-om-oppbevaring-av-farlig-stoff/

 

Risikovurdering og tiltak

Sameiet gjennomfører risikovurderinger og foreslår relevante tiltak for å redusere risikoen for skader, uhell og eller skade på ytre miljø.

Risikovurderingene er dokumentert i risikomatrisen der også aktuelle tiltak er foreslått.

Eventuelle avvik fra lov og forskrifter overføres avviksregisteret og følges opp der.

Risikomatrisen er vist på sameiets hjemmeside.

Innrapportering til Sameiet

Beboere eller andre bes å rapportere skader, uhell eller uønskede hendelser til vaktmester, styret eller fag-gruppene via sameiets hjemmeside her: http://www.sameietutsikten.com/420152298  eller pr telefon.

Rapporteringen skal registreres i vaktmesters logg/Skjema for registrering av spesiell/uønsket hendelse, behovet for tiltak vurderes og korrigerende tiltak iverksettes ved behov.

Styret og fag-gruppenes sammensetning er vist på sameiets hjemmeside:

http://www.sameietutsikten.com/416341347