Protokoll årsmøte 25 mars 2019

Protokoll ekstraordinært årsmøte for beboere i N-bygget (Bølgeveien 8-10 og Laboratorieveien 7) 14. november 2018

Sak l. Registrering av fremmøtte samt fullmakter.

29 seksjonseiere av i alt 52 var representert.

 

Sak 2. Valg av møteleder.

Geir Teigstad, styrets leder ble ensternmig valgt til møteleder.


 

Sak 3. Godkjenneise av innkallingen og dagsorden.

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

 

Sak 4. Valg av to referenter og to personer til å medunderskrive møteprotokollen

 

Vedtak: Jeanette Fjærvoll og Marianne Alice Fjærvoll ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder Geir Teigstad utarbeider protokollen ila møtet.

Sak 5. Infrastruktur for lading av elbiler

Ny lovgivning gir seksjonseiere i sameiet rett til å få montert ladeuttak for elbil. Felles infrastruktur foreslås derfor etablert. Sameiet har fått tilbud på etablering av nødvendig infrastruktur i den nye garasjen under N-bygget. Det er tidligere gitt en orientering  i resten  av sameiet, mens dette møtet kun omhandler N-byggets eiere. Nye beboere i N-bygget er invitert til å ta denne beslutningen i eget møte siden huset  akkurat  er tatt  i  bruk. Tilbudet ble gjennomgått av styrets leder og representanter fra entreprenøren. Styret anbefaler å gå videre med denne saken  og bestille  installasjon  av nødvendig  infrastruktur. Investeringen er beregnet til ca. 310.000,- eks mva som foreslås inndekket av den enkelte beboer fordelt med et kontantinnskudd på kr. 2000,- og deretter kr. 100,- pr. mnd. som tillegg til felleskostnadene til investeringen er innbetalt.

Styret har behandlet saken forut for eo årsmøte og foreslår at sameiet prioriterer å legge til rette for dette i N-bygget, dvs nye P3-4. Løsningen vil måtte vedtas av N-byggets beboere etter innflytting. Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte seksjonseiere jfr. vedtektene § 11 underpunkt g.

 

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret gis fullmakt til å bestille installering  av  nødvendig  infrastruktur for  lading  av elbiler i N-bygget . Finansieringen deles på alle 52 seks joner i N-bygget og betales inn gjennom et kontantbeløp på kr. 2000,- i februar 2019. deretter gjennom en økning av felleskostnadene med kr. J 00,- pr. mnd. til investeringen er dekket inn.

 

 

 

Sak 6. Informasjon

a)     Hjemmesiden:   www.sarneietutsikten.com;

Her vil du finne nyttig informasjon om sameiet.  Det legges ut styrereferater, protokoller, generell info mv. I tillegg er det lagt ut vedtekter og ordensregler, samt rutiner og prosedyrer ved for eksempel søknad om endringer i fasader mv. Det er også lagt til rette for spørsmål og svar.

 

b)     Finne frem, kjørevei ved inn flytting

Kart over området ble gjennomgått, herunder også egen bygningsmasse og plassering av N-bygget. Det er også utarbeidet et eget kart for kjøring av flyttebiler inn til N­ bygget. Dette er ikke en permanent vei men vil kunne dekke behovet noen dager fremover.

 

c)     Solavskjerming

På våre hjemmesider er det beskrevet hvilke rammer som gjelder for montering av utvendig persienner, screens, markiser mv. Flere leverandører på markedet vil kunne levere og er godt kjent med sameiets fargekoder, valg av produkter og hvilke rutiner sameiet har for saksbehandling av spesielle ønsker. Søknad om montering av Pergola på takterrasser sendes styret for behandling.

 

d)     Parkerinsbestemmelser

Det er satt av parkeringsplasser inne i parkeringsanlegg samt på et utvendig område på betal-parkering. Sameiet har inngått en avtale med Park Nordic som inspiserer at parkeringsbestemmelsene overholdes.

 

e)     Kajakkrom.sykkelparkering.

Det er etablert flere sykkelparkeringer og to egne rom for kajakklagring i sameiet.  Vi bygger nå et eget rom også for N-byggets nye beboere og vil komme tilbake til hvor dette er og når det kan forventes å være klart.

 

f)      Vedtekter ogordensregler

Oppdaterte vedtekter og ordensregler ligger ute på våre hjemmesider.

 

Vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering

 

Geir Teigstad                 Jeanette Fjærvold                 Marianne Alice Fjærvold

 

 

 

Protokoll Ekstraordinært årsmøte 24. oktober 2018


Sak l. Registrering av fremmøtte samt fullmakter.

67 seksjonseiere av i alt 169 var representert, hvorav 9 ved fullmakt.

 

Sak 2. Valg av møteleder.

Geir Teigstad, styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder.

 

Sak 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

 

Sak 4. Valg av to referenter og to personer til å medunderskrive møteprotokollen

 

Vedtak: Fred Arne Østrem og Vivi H Lund ble valgt som referenter. Bente Lintvedt og Knut Halvorsen ble valgt til å signere protokoll sammen med møteleder.

Sak 5. Lading av elbiler og eluttak til andre formål

GT orienterte. Det fremmes forslag om å etablere felles infrastruktur for lading av elbiler. Garasjeanlegget deles i fire deler, P1, P2, Gammel P3-4 og ny P3-4. Det er innhentet tilbud fra to leverandører. Den rimeligste løsningen koster ca 1,5 mill og vil kunne dekkes ved at hver enkelt beboer innbetaler kr. 6000,-. Forslaget om å anlegge infrastruktur for elbillading i P1, P2 og gammel del av P3-4 ble nedstemt. Samtidig ble det foreslått å montere strømuttak ved alle inngangsdører til garasjeanlegget. Dette ble også nedstemt.

Styret har behandlet saken forut for eo årsmøte og foreslår at sameiet prioriterer å legge til rette for dette i N-bygget, dvs nye P3-4. Løsningen vil måtte vedtas av N-byggets beboere etter innflytting. Det legges opp til et e.o. årsmøte hvor N-byggets beboere orienteres og selv kan beslutte dette.

Vedtak: Styrets forslag godkjennes og det bes om at nye beboere i N-bygget selv kan ta beslutningen.

Sak 6. Vannkvalitet på brygga

GT orienterte. Flere av beboerne klager på dårlig smak og lukt og ber om at sameiet tar dette opp med utbygger og Sande Kommune. Det er SK som er leverandør av vannet og dermed må ta ansvar for kvalitet på det som leveres. Sameiet er i dialog med Sande Kommune om forholdene og tar jevnlig vannprøver av vannet for innsending til analyse. I tillegg tappes og spyles anlegget. Vi vil intensivere uttak av prøver og sende inn til analyse.

Vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering

 

 

Sak 7. Innkjøp av hjertestarter til hvert bygg

 

Det er sendt inn forslag til innkjøp av hjertestarter for alle bygg. Styret har behandlet saken og anbefaler ikke å gjennomføre dette, men oppfordrer hvert bygg til selv å organisere dette.

Vedtak: Årsmøtet ber om at hvert bygg selv vurderer og tar ansvar for dette

 

 

Sak 8. Søknad om kjøp av fellesareal mellom to boder

Svorkmo har søkt om kjøp av fellesareal mellom to boder. Styret har behandlet saken og anbefaler ikke å godkjenne et salg.

Vedtak: Salg godkjennes ikke.

 

 

Sak 9. Gjesteparkering og HC-parkering

Det stilles spørsmål om eierskapet til gjesteparkering og HC-parkering i garasjeanlegget. Tre av beboerne har fremmet saken og ber om at det skriftlig gjøres rede for en del forhold knyttet til reseksjonering. Anders Sletten vil besvare alle spørsmål skriftlig.

Vedtak: Saken tas til foreløpig orientering og svaret fra Schage sendes ut til alle når dette foreligger.

 

 

Sak 10. Sameiets medlemskap i Boalliansen

Sameiet er meldt inn i Boalliansen. GT orienterte kort om bakgrunnen for dette og hvilke fordeler sameiet kan ha av medlemskapet. Bla vil vi kunne gjøre avrop av rammeavtaler med bedre vilkår enn de vi har i dag.

Vedtak: Saken tas til orientering

 

 

Sak 11. Status rekruttering av ekstern styreleder

GT orienterte om at han trekker seg ved neste ordinære årsmøte. Dette ble varslet ved siste årsmøtet og en prosess for rekruttering av ekstern styreleder ble startet. Styret vil sammen med valgkomiteen komme frem til en kandidat og foreslå dette for årsmøtet.

 

Vedtak: Saken tas til orientering.

 

Geir Teigstad                             Bente Lintvedt                        Knut Halvorsen

Protokoll Ekstraordinert årsmøte 04. oktober 2018

 

 

Sak 1. Registrering av fremntøtte samt fullmakter.

35 seksjonseiere av i alt 169 var representert, hvorav 11 ved fullmakt.

 

Sak 2. Valg av møteleder.

Geir Teigstad, styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder.

 

Sak 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

Merknad: Det var sendt inn et forslag til saken om gjesteparkering og HC-parkering. Forslaget er av styret utsatt til neste e.o. årsmøte i slutten av oktober. Forslagsstiller hadde bedt om at saken ble behandlet før reseksjoneringen. Etter avklaringer i møtet om saken ble innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 4. Valg av to referenter og to personer til å medunderskrive møteprotokollen

Ulf Løvaas og Bjørn Thorsen ble valgt til a signere protokoll sammen med møteleder

Sak 5. Reseksjonering av sameiet i fbm. Innflytting i bygg N

Anders Sletten orienterte og gjennomgikk i detalj de endringer som følger av reseksjoneringen. Herunder ble det gitt en grundig orientering om antall gjesteparkeringsplasser og handicapplasser jfr. krav i reguleringsplan/utbyggingsplan, lovverk mv.

Vedtak: Reseksjonering godkjennes.

 

Geir Teigstad             Bjørn Thorsen                 Ulf Løvaas

 

 

Protokoll eo årsm 04-10-2018

Protokoll ordinært årsmøte 19-04-2018

Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 organisasjonsnr. 996 392767

Protokoll

Ordinært sameiermøte 19. april 2018

 

Sak 1. Registrering av fremmøtte samt fullmakter.

87seksjoner av i alt 169 var representert, hvorav 8 ved fullmakt.

Sak 2. Valg av møteleder.

Geir Teigstad, styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder.

 

Sak 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

 

Sak 4. Valg av to referenter og to personer til å medunderskrive møteprotokollen

Knut Halvorsen og Bjørn Thorsen ble valgt til å signere protokoll sammen med møteleder

Sak 5. Behandle styrets årsberetning

Geir Teigstad gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen og kommenterte noen områder spesielt. Det var ingen spørsmål til beretningen.

Vedtak: Årsberetning ble enstemmig godkjent

Sak 6. Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt 2017

Geir Teigstad gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet, samt revisors beretning. Underskuddet ble kommentert særskilt ved henvisning til noter hvor dette forklares med utvendig vedlikehold/malerarbeid.  

 

Vedtak: Regnskapet for 2017 godkjennes.

 

Sak 7. Forslag om godtgjørelse til styret og revisor

 

Vedtak:

a)      Styrets godtgjørelse for perioden 2018-2019 settes til 100.000,-

b)      Revisor godtgjøres etter regning

 

Sak 8. Forslag til endring av vedtekter og trivselsregler

Ny eierseksjonslov medfører behov for endringer i sameiets vedtekter. Endringene er sendt ut på forhånd og ble kort kommentert. Styret foreslår i tillegg noen endringer i trivselsreglene, herunder å endre til ordensregler. Sameiet vil kunne midlertidig omdisponere parkeringsplasser til beboere med spesielle behov (rullestolbrukere). Dette reverseres ifb med salg eller når behovet ikke lenger er til stede.

 

Vedtak:

a)      Vedtekter endres som foreslått

b)      Trivselsregler endres som foreslått

c)      Punkt 6. i nye ordensregler: I linken til sol/vindavskjerming, legges kontaktinformasjon to nye aktører på hev og senkeglass

 

Sak 9. Lading av el-bil – orientering

Ny lovgivning gir alle seksjonseiere rett til å få montert ladeuttak for el-bil

Det vil være nødvendig å etablere ny felles infrastruktur for å håndtere ladeuttak på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. Tilkobling av ladebokser for hver enkelt plass vil kunne gjøres separat. Modell og finansiering vil bli forelagt sameiet i la 2018 slik at oppstart av arbeidet kan begynne i 2019.

 

Vedtak:

Årsmøtet tar saken til orientering og ber styret jobbe videre med forslag til løsning og legge dette frem for vedtak i eo sameiermøte.

 

Sak 10. Fellesarealer for sosiale formål - orientering

Sameiet består i dag av 168 boligseksjoner og vil etter hvert vokse til nærmere 300 dersom vi følger planen. Det vil i kjølvannet av dette være behov for å kunne tilby ulike møteplasser der sameiere, foreninger, lag, styrer, klubber mv kan møtes. I fjorårets sameiermøte ble det gitt en kort orientering om behov og gitt en skisse til hvordan dette kunne løses. Det er utredet tre alternativer som ble gjennomgått.

Alternativene:

a)      Leie av lokaler på Fremad

b)      Leie av lokaler innenfor sameiets område

c)      Kjøp av leilighet eller møtelokale

 

Årsmøtet hadde spørsmål til formål og omfang av behov. For at kostnadene skal kunne deles på alle beboere må det oppfattes som et tilbud de fleste etterspør. For å lodde stemningen ble det gjennomført en håndsopprekning. Den viste følgende:

-          5% er interessert i at sameiet skal kjøpe et lokale

-          25% er interessert i at sameiet skal kjøpe en 50 m2 leilighet

-          55% er ikke interessert i at vi går videre med dette. 

 

Vedtak: Avstemningen tas til etterretning og saken utredes ikke nærmere. 

 

Sak 11. Orienteringer

a)      Kajakkrom

Sameiet har etablert 2 kajakkrom hvor det tilbys lagring av kajakker til en sesongpris på 585,- I løpet av sommeren må vi flytte de som er lagret i det ene rommet.

b)      Beboermøte

Vi legger opp til 1-2 beboermøter hvert år. Dette er lagt inn i våre vedtekter.

c)      Vaskeplass for biler

Det har ved noen anledninger vært forespurt om det er planer for etablering av vaskeplass for biler på området. Sameiet har ikke det, men overlater til utbygger å evt svare på dette

d)      Fuktighetsproblemer i P4

Gulvet i P4 er ikke selvdrenerende. Det medfører bla at det blir liggende mye snø/slaps fra parkerte biler. Vi er i dialog med utbygger for å finne en løsning som er bedre. Hva dette blir er ikke avklart. Vi holder dere informert.

e)      Vind og solskjerming

Årsmøtet har ved flere anledninger behandlet aktuelle anordninger for vind og støyskjerming. Følgende er vedtatt: Hev/senk glass, glassfasade på balustere, samt kasettmarkise med eller uten støtteben. Forslag om å etablere andre ordninger er nedstemt. Nåværende styre har ikke ønske om å bringe dette opp til debatt igjen og har i den forbindelse innhentet råd og veiledning fra arkitekt for NJB samt rådgivende ingeniører for bygg og brannsikkerhet. I tillegg til at inn-glassing vil være en krevende øvelse mtp brannsikkerhet, vil inn-glassingen innføre et arkitektonisk element i bebyggelsen vi vil advare sterkt mot. Utsikten er en tett bystruktur, og det luftrommet som er mellom blokkene i dag er viktig å bevare for at bebyggelsen ikke skal "miste pusten". Utover den praktiske funksjonen til balkongene, er de brukt som et arkitektonisk virkemiddel for å forme bygningskroppen for å unngå et inntrykk av høye og rette fasader, og skape liv. Selv om inn-glassingen er gjennomsiktig, vil en slik fasadeendring medføre at bygnings-volumene oppfattes som større, mer ruvende og mye av dynamikken som preger det arkitektoniske utrykket på Utsikten i dag vil forringes. I tillegg til å medføre trangere uterom og negativt preg på arkitekturen, vil en inn-glassing kunne skjerme utsiktspunkter både for nye og eksisterende beboere. Glasset vil ikke på langt nær gi like godt gjennomsyn på grunn av refleksjoner i glasset og vindusposter.

Balkongen må tilfredsstille brannkrav (minimum EI30-skille A2-s1,d0).  Det må sikres mellom balkong og vegg for å hindre vertikal spredning ved brann. Horisontal spredning må vurderes. Balkonger som utformes med enkelt glass regnes som halvklimatisert. Dette anses da ikke som en utvidelse av branncelle/leilighet, men må vurderes i forhold til over/under 50% åpenhet og kan medføre krav til sprinkling om det ikke er sprinklet i dag. Det skal ikke benyttes gass på balkonger. Ved innglassing endres forhold ved risiko i forhold til gassbruk. Det må vurderes eventuell avlufting av for eksempel innvendig gasspeis, må føres gjennom balkong, alternativt må det monteres gassalarm. Rømningsforhold endres ikke som følge av tiltaket. Noen balkonger må være tilgjengelig for brannvesenets innsats, dvs eventuelle vinduer må være åpningsbare utenfra. Taknedløp, må eventuelt føres på utsiden av balkong for å unngå tetteproblematikk gjennom balkongdekke.

Innglassing av balkong kan medføre restriksjoner på for eksempel møbler/lagring (stoppede møbler, brennbar emballasje ol).

Det skal ikke brukes plast trelemgulv ved ev innglassing.

 

Vedtak:

Årsmøtet tar saken til orientering.

 

Sak 12. Valg av styremedlemmer og/eller varamedlemmer 

Valgkomiteen har i perioden bestått av 4 personer, Signe Winther, May Britt Hjellum, Helge Thomassen, William Kornmo.

Det er fem av styrets totalt 7 medlemmer som er på valg, Geir Teigstad, Jan Arild Rygg, Runar Bakken, Ulf Løvaas, Per Kristian Horntvedt. Geir Arne Aaberg og Vivi H Lund har ett år igjen av sin periode.

Etter samtaler med styret og en vurdering av innkomne forslag til nye kandidater fremmer valgkomiteen forslag til gjenvalg for tre av styrets medlemmer samt to nye medlemmer.

Det ble ikke fremmet forslag til kandidater fra salen.

 

Vedtak:  

Geir Teigstad gjenvelges som styrets leder for en periode på ett år

Jan Arild Rygg gjenvelges som styremedlem for en periode på to år

Jorunn E. Hauge Sønju velges som styremedlem for en periode på to år

Ulf Løvaas gjenvelges som varamedlem til styre for en periode på ett år

Tove Finstad velges som varamedlem for en periode på to år

 

 

 

 

_______________                             _________________                         ________________

Geir Teigstad                                     Bjørn Thorsen                                    Knut Halvorsen

 

Protokoll, ordinært sameiermøte 06-04-2017

Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn 1, organisasjonsnr. 996 392767

 

Protokoll

Ordinært sameiermøte 6. april 2017

 

Sak l. Registrering av fremmøtte samt fullmakter.

101 seksjoner av i alt 169 var representert, hvorav 30 ved fullmakt.

 

Sak 2. Valg av møteleder.

Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder.

 

Sak 3. Godkjenneise av innkallingen og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

 

Sak 4. Valg av to personer til å medunderskrive møteprotokollen sammen med møteleder.

Espen og Helge Risø ble valgt til å signere protokoll sammen med møteleder Bente Sønju og Linda Bakken ble valgt til tellekorps.

 

Sak 5. Behandle styrets årsberetning

Geir Teigstad gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen og kommenterte noen områder spesielt. Det var ingen spørsmål til beretningen.

Vedtak: Arsberetning ble enstemmig godkjent.

 

Sak 6. Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår.

Geir Teigstad gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet, samt revisors beretning. Underskuddet ble kommentert særskilt.

Vedtak: Regnskapetfor 2016 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 7. Forslag om godtgjøreise til styret og revisor

Vedtak:

a)      Styrets godtgjøreise for 2017 settes til 100.000,-

b)      Revisor godtgjøres etter regning

 

Sak 8. Alternativ modell for vindskjerming

Styret la frem saken og orienterte om bakgrunn for forslaget og bad om at sameieme gav sin tilslutning til et nytt alternativ for vindskjerming. Forslaget innehærer montering av glass på balustere. Det vil utarbeitles egen prosedyre og teknisk beskrivelse som den enkelte må følge. Forslaget fikk 52 stemmer mot 44. Et utsettelsesforslag fremmet fra salen fikk 43 stemmer mot 57.

Vedtak: Tilleggsmodellfor vinds'lg'ermingfestet til balustere godkjennes

 

Sak 9. Søknad om dispensasjon for å montere støy/støv/vindavskjerming

Per og Ragnhild Gerhardsen søker om dispensasjon for støy/vindskjerming på sin balkong. Det vil innebære innglassing fra gulv til tak rundt hele balkongen. Forslaget fikk 16 stemmer for og 71 stemmermot.

Vedtak: Søknad om dispensasjon innvilges ikke.

 

Sak 10. Søknad om innbygging av balkong/takterasse

Ove Persson søker om innbygging av sin balkong/takterasse og redegjorde for ideen. Det er først og fremst ønskelig å kunne gå videre med en utredning av modellen for å se om dette kan løses og samtidig kunne benyttes flere steder der det ikke er tak over. Det vil bli nedsatt en egen gruppe under teknisk faggruppe som gjennomgår alternativene sammen med arkitekt.

Vedtak: Innbyggingen av balkong slik forslaget er beskrevet utredes nærmere.

 

Sak 11. Forslag til endring av vedtekter og trivselsregler

I Sameiermøtet i 2016 fikk styret i oppdrag å utrede behov for endringer i vedtekter og trivselsregler. Endringene består for det meste av kosmetiske endringer, men også reelle nye punkter. Herunder endring i vedtekter som innehærer en beskrivelse av arbeidet for valgkomiteen. Dette arbeidet er nå avsluttet og forslag til endringer er fremmet for vedtak. Forslag til endring av vedtekter ble etter en liten justering godkjent. Forslag til endringer av trivselsregler utsettes og det legges opp til en helhetlig gjennomgang av reglene fra styrets side før de fremmes for godkjenning ved neste sameiermøte. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall i sameiermøtet. Opptellingen viste 90 for endring og en stemme i mot.

Vedtak: Vedtektene endres i samsvar med forslaget og en ny paragraf med beskrive/se av valgkomiteens arbeid inkluderes.

 

Sak 12. Hvor stort skal sameiet være

I 2016, forut for det EO sameiermøtet i november ble det foreslått å dele boligområdet NJB i flere sameier. Grensen for det nye sameiets oppstart kunne være ved ABC-bygget eller senere. Styret i sameiet har i løpet av vinteren utredet spørsmålet og konklusjonen er at dette foreløpig ikke er tilrådelig. Det er imidlertid ønskelig at dette spørsmålet drøftes med utbygger i nærmeste fremtid og at det avtales en fremtidig grense for oppstart av det nye sameiet. Forslag til vedtak i denne saken vil fremmes til neste sameiermøte i 2018.

 Vedtak: Oppstart av et nytt sameie utredes videre og forslag til endelig grense fremmes for behandling i neste sameiermøte i 2018.

 

Sak 13. Sosiale fellesarealer

 Sameiet består i dag av 168 boligseksjoner og vil etter hvert vokse til over 300 dersom vi følger planen. Det vil i kjølvannet av dette være behov for å etablere ulike møteplasser der sameiere, foreninger, lag, styrer, klubber mv kan møtes. Det er også etter hvert et økende behov for å dekke overnatting av gjester og andre besøkende. Styret har i samarbeid med utbygger sett på mulighetene for å etablere dette i de neste hyggene og helt konkret tegnet inn dette i R-bygget. Foreløpig er det tegnet inn 250 kvadratmeter. Dette regnes som en foreløpig informasjon og styret ber om å få utrede dette videre, herunder avklare innhold, finansiering, drift mv. Endelig behandling fremmes til behandling for det ordinære sameiermøtet i 2018.

 Vedtak: Tas til orientering

 

Sak 14. Valg

 Valgkomiteen har i perioden bestått av 4 personer, Signe Winther, May Britt Hjellum, Yngve Aasmundrud og Sten Waløen.

 Det er tre av styrets medlemmer som er på valg. William Kormo, Helge Thomassen, Vivi Lund. Etter samtaler med styret og intern vurdering fremmer komiteen forslag til 2 kandidater som alternativ til de tre som går ut. Resultatet av dette er at styret går fra seks personer til fem personer. I tillegg er det to varamedlemmer. Vurderingen som er gjort er at dette er tilstrekkelig for å håndtere oppgavene.

 Det ble ikke fremmet noen motkandidater fra salen.

 Vedtak:

Vivi Lund gjenvelges som styremedlem for en periode på 2 år. Geir Arne Aaberg velges som styremedlem for en periode 2 år.

         

                                                     Espen Risø                                              Helge Risø

Protokoll, ordinært sameiermøte 07-04-2016

Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1  -  Organisasjonsnr. 996 392767

Protokoll
Ordinært sameiermøte 7. april 2016

Sak 1 Registrering av fremmøtte samt fullmakter.
Alle fremmøtte og tilhørende fullmakter ble registrert ved avkryssing ved ankomst. Til sammen var 89 av 131 seksjoner representert, hvorav 18 ved fullmakt.

Sak 2 Valg av møteleder.
Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Verner Jenssen hadde noen synspunkter:
«Innkallingen er ikke i henhold til gjeldende vedtekter og lover. For kort tid mellom innkalling, tid for å innmelde saker og selve årsmøte. Dager telles som virkedager og ikke kalenderdager.
Valg av styre bør flyttes som siste punkt, dette ble besluttet.
Budsjett ble ikke behandlet av årsmøte.»

Liv Arnesen fremsatte forslag om skriftlig avstemming. Dette ble besluttet.

Kommentarer fra møteleder:
Det vil bli gitt mer tid til innspill neste gang. Valg legges til slutt på agendaen. Budsjett ble sendt ut allerede i januar.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig godkjent.

Sak 4 Valg av møtereferent, medunderskrivere av protokoll samt tellekorps.

Helge Risø ble valgt som referent.
Liv Arnesen og Verner Jenssen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.
Helle Merete Folkedal og Vivi Hermansen Lund ble valgt til tellekorps.

Sak 5 Styrets årsberetning.

Geir Teigstad gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen.

Verner Jenssen stilte spørsmål rundt temaet automatiske døråpnere og mente styret ikke har nødvendig fullmakt til å inngå en avtale med utbygger. Etter en del diskusjon fremmet styret et nytt forslag til vedtak: Styret har fremforhandlet utkast til avtale med NJB vedr "tunge dører" der utbygger dekker 2/3 av kostnadene ved installasjon av dørautomatikk. Styret vurderer utkast til avtale i lys av rammetillatelse og fatter deretter beslutning.
Sameierne gav uttrykk for et ønske om automatiske døråpnere på alle dører i sameiets fellesområder. Styret vil jobbe videre med sameiets uttrykte ønske, og hvor utkast til avtale med utbygger vil være en del av finansieringen av disse dørene, jf. avsnittet over.
Utbygger NJB AS har kommentert overfor styret at det i årsberetningen er underrapportert antall avvik som er lukket (12 av 43). Det er riktig at avvikssystemet til SE ikke var helt oppdatert da utkastet til årsrapporten ble skrevet ved nyttår noe som ble tatt opp på første styremøte etter nyttår. Antall lukkede avvik ved nyttår var da ca 20 i SES system. Etter dette (06.04.16), har styret mottatt enda en oppdatering fra utbygger NJB som viser at 32 av 43 avvik er utført. I SES system er det registrert 29 lukkede, 9 under arbeid og 5 hvor det er dissens. SE konstaterer at det etter nyttår er gjort mye ift lukking av innmeldte avvik og legger til grunn at resterende avvik vil være lukket i løpet av kort tid. SE understreker videre at det er god dialog og konstruktivt samarbeidsklima med utbygger.

Vedtak: Årsberetning ble enstemmig godkjent.

Sak 6 Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår.

Geir Teigstad gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet samt revisors beretning.

Vedtak: Regnskapet for 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 7 Innkommet forslag om godtgjørelse til styret samt formalisering av valgkomite.

Det er kommet inn forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer samt å formalisere/beskrive valgkomite i vedtektene. Espen Risø redegjorde for saken.

Vedtak:
a) Godtgjørelse til styret settes til kr. 100.000,-
b) Styret velger valgkomite for neste periode og ber samtidig om forslag til at endringer av vedtektene kommer opp i neste ordinære sameiermøte.

Sak 8 Forslag til endring av trivselsregler pkt 6

Geir Teigstad redegjorde for bakgrunnen for forslaget.
Trivselsreglene pkt 6 foreslås endret slik at de er i samsvar med vedtektenes 18 med følgende ordlyd:

"Det er ikke tillatt med parabolantenne, varmepumpe eller aircondition på balkong/vegg/tak så lenge det ikke er gitt fullmakt av styret på lik linje med bygningsmessig arbeid i paragraf 18 i vedtektene "

Vedtak: Forslaget til endring av trivselsregler pkt. 6 ble enstemmig godkjent.

Sak 9 Orientering fra arkitekt/gartner.

Styret har engasjert Isachsen grønt og en siste års student innen landskapsarkitektur for å komme med forslag til ny beplantning foran byggene langs kaifronten. Tord Enger gav oss en smakebit på hvordan han ser for seg dette. Saken vil komme opp i neste sameiermøtet for vedtak.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 10 Forslag til ny modell for vindavskjerming.

Bakgrunn: Det er uttrykt et ønske fra flere sameiere om å komme frem til en annen modell enn kun heve/senk glass for vindskjerming av balkonger. Flere av sameierne mener at heve/senk glass ikke dekker deres behov, og har bedt styret om å utrede alternative løsninger. Styret nedsatte en arbeidsgruppe i etterkant av forrige sameiermøte (juli- 15) med mandat til å utrede ulike løsninger. Det er samarbeidet med arkitekt og med teknisk etat i Sande Kommune for å komme frem til en best mulig løsning.

Arbeidsgruppen la frem forslag til ny modell i sameiermøtet og informerte om målsetting, muligheter og begrensninger, samt om krav fra arkitekten og Sande kommune.
Flere sameiere uttrykte skepsis til den løsningen som ble presentert og hevdet samtidig at heve/senk glass fortsatt bør være det eneste alternativ som tillates.
Etter noe diskusjon ble arbeidsgruppen og styret enige om å trekke saken fra videre behandling på sameiermøtet.

Sak 11 Reseksjonering nr. 1 (overføring av fellesareal til eksklusivt areal tilhørende T 001 etter arealoverføring fra gnr. 126 / bnr. 5 til gnr. 126 / bnr. 62)

Anders Sletten redegjorde for reseksjonering nr. 1 i fbm. senere innlemmelse av byggene ABC i Sameiet NJB — Utsikten trinn 1.

Vedtak. Reseksjonering nr. 1 ble enstemmig godkjent.

Sak 12 Orientering fra utbygger

Anders Sletten orienterte om planer for utvikling av NJB for de neste 10-15 årene.

Sak 13 Søknad om dispensasjon for å montere støy/støv/vindavskjerming.

Per Gerhardsen redegjorde for saken og begrunnet sin søknad om dispensasjon fra regelverket. Søknaden er behandlet i styremøte den 30. mars. Styret anbefaler ikke å godkjenne søknaden om dispensasjon.

Vedtak: Søknad om dispensasjon godkjennes ikke.

Sak 14 Saker som ønskes belyst

Verner Jenssen og Geir Åberg har sendt inn hvert sitt brev og bedt om at styreleder orienterer om en del saker som er omtalt i brevet.
Disse sakene anses å være besvart underveis i sameiermøte.

Sak 15 Valg av styrets leder

Geir Teigstad ble foreslått og valgt for 2 år. Det var ingen motkandidater.

Sak 16. Valg av styremedlemmer og/eller varamedlemmer dersom disse er på valg.

Helge Thomassen                             styremedlem valgt for 1 år
Jan Arild Rygg                                   styremedlem valgt for 2 år
Runar Bakken                                    styremedlem valgt for 2 år
Per Kristian Horntvedt                      varamedlem valgt for 2 år
Ulf Løvaas                                          varamedlem valgt for 2 år

Styremedlemmer som vil fortsette frem til sameiermøtet 2017:
Vivi Hermansen Lund                        styremedlem
William Kornmo                                 styremedlem

Geir Teigstad gav blomster og takket av de styremedlemmene som gikk ut av styret:
Jon Ulrik Haaheim, Svein Carlsson, Helle Merete Folkedal, Verner Jenssen og Helge Risø.

Geir Teigstad                                    Liv Arnesen                                       Verner Jenssen
sign                                                       sign                                                       sign

Protokoll, ekstraordinært sarneierrnøte 10. desember 2015

Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn l

 

Protokoll fra ekstraordinært sarneierrnøte

 

Tid:      10. desember 2015 klokken 19:00.

 Sted:    Forsamlingslokalet Fremad, Kverntangen 30, Sande.

 

Saksliste:

  1. Registrering av fremmøtte personer.
  2. Valg av møteleder.
  3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.
  4. Valg av to personer til å medunderskrive møteprotokollen sammen med møteleder.
  5. Forslag om reseksjonering l (omgjøring av fellesareal til tilleggsareal for T 001).
  6. Forslag om reseksjonering 2 (reseksjonere T 001 til 7 nye seks joner, snr. 125 - 131)

 


 

Sak 1  Registrering av fremmøtte personer.

 39 seksjoner av totalt 124 var representert, hvorav 15 ved fullmakt.

 Sak 2  Valg av møteleder.

 Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder.

 Sak 3  Godkjenneise av innkallingen og dagsorden.

Innkalleisen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

 Sak 4  Valg av to personer til å medunderskrive møteprotokollen sammen med møteleder.

Ulf Løvås og Espen Risø ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

 Sak 5  Forslag om reseksjonering 1.

Utbygger v/Anders Sletten orienterte om at en tomteparsell fra gnr. 126, bnr. 5 er overført til gnr. 126, bnr 62 gjennom en arealoverføring. Dette, nye arealet er automatisk blitt en del av fellesarealet i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn l.

For at reseksjoneringen i sak nr. 6 skal kunne bli gjennomført er det en nødvendighet at dette fellesarealet overføres som et eksklusivt tilleggsareal til snr. l (T 00 l).

Det var ingen innvendinger til den foreslått reseksjoneringen.

Sameiermøtet vedtok deretter enstemmig å godkjenne styrets forslag til reseksjonering.

 Sak 6  Forslag om reseksjonering 2.

Utbygger v/Anders Sletten orienterte om den reseksjoneringen som skjer i fbm. at Hus K2 med 7 boligseksjoner skal innlemmes i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn l.

Det ble også orientert om enkelte tilleggskjøp av parkeringsplass(er) og bod(er) samt noen rokkeringer av parkeringsplass(er) og bod. Det var ingen innvendinger til den foreslått reseksjoneringen.

Sameiermøtet vedtok deretter enstemmig å godkjenne styrets forslag til reseksjonering.

 

-------- 0 --------

      

Espen Risø

 

Protokoll, ordinært sameiermøte 23-03-2015


Sak 1 Registrering av fremmøtte samt fullmakter

Alle fremmøtte og tilhørende fullmakter ble registrert ved avkryssing ved ankomst. Til sammen var 95 av 123 seksjoner representert, hvorav XX ved fullmakt.


Sak 2 Valg av møteleder

Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder


Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.


Sak 4 Valg av møtereferenter, medunderskrivere av protokoll samt tellekorps.

Geir Teigstad ble valgt som referent.

Knut Halvorsen og May Britt Hjellum ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Helle Folkedal og Linda Bakken ble valgt til tellekorps.


Sak 5 Styrets årsberetning  

Anders Sletten gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen.  Årsberetning ble deretter enstemmig godkjent


Sak 6 Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår.

Anders Sletten gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet samt revisors beretning. 

Spørsmål fra salen:

- Vedrørende for mye innbetalt ift varme:       Overskytende vil bli refundert
- Utleie av kajakkrom:                                     Leietagere blir fakturert 

Regnskapet for 2014 ble deretter enstemmig godkjent.


Sak 7 Forslag til vedtektsendringer § 11

Anders Sletten innledet og redegjorde for seksjon 1 sine rettigheter.
Svein Carlson orienterte om bakgrunnen for forslaget.
Det foreslås å endre vedtektenes § 11 ved å stryke setningen:
"Seksjon 1 har rett til å være representert i styret med minst ett medlem." 

Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmene for å endre vedtektene.
Forslaget om vedtektsendring fikk 51 av 95 stemmer.
Forslag om endring av vedtektenes § 11 ble ikke vedtatt.


Sak 8 Valg av styrets leder

Geir Teigstad ble foreslått og valgt for ett år. Det var ingen motkandidater.


Sak 9. Valg av styremedlemmer og/eller varamedlemmer dersom disse er på valg

Styremedlem - William Kornmo gjenvalgt for 2 nye år.
Styremedlem - Vivi Lund, ny, valgt for 2 år
Styremedlem - Jon Ulrik Haaheim, ny, valgt for 2 år
Styremedlem -  Helge Johan Risø, ny, valgt for 2 år 

Øvrige medlemmer av styret var ikke på valg og fortsetter frem til sameiemøtet 2016

Disse er:
Styremedlem – Svein Carlson
Varamedlem – Helle Merete Folkedal
Varamedlem – Verner Jensen


Sak 10. Forslag til retningslinjer for valgkomiteen

Tore Kristiansen redegjorde for forslaget. Det var ønskelig å kunne velge mellom flere kandidater og valgkomitéen bes fremme forslag på flere kandidater for at sameiermøte skal kunne ha et reelt valg. 

Forslaget falt med 40 stemmer for og 55 mot.


Sak 11. Videoovervåkingsløsninger

Svein Carlson redegjorde for forslaget om å sette opp kameraovervåking i p1,2,3,4. Bakgrunnen for forslaget er hentet fra siste sameiemøte hvor styret fikk i oppdrag å utrede forslaget. Etter redegjørelsen ble det åpnet for spørsmål fra salen. Det ble bla stilt spørsmål om de juridiske aspektene mht personvern med mer. Før sameie kan behandle saken må disse spørsmål besvares og utredes. 

Forslagsstiller trakk forslaget om videovervåkningsløsninger.


Sak 12. Automatiske døråpnere

Linda Bakken redegjorde for saken og viste til bla hvordan dette var gjort i andre sameier. Styret ble oppfordret til å utrede saken videre med bla kostnader og plan for gjennomføring.

Styret kommer tilbake til sameiemøtet med forslag til løsning på et senere tidspunkt.

  

______________                               _____________                                 _______________

Anders Sletten                                   Knut Halvorsen                                 May Britt Hjellum

 

  

Sak 13. Orientering (kun saker omtalt i innkalling som skal behandles, § 8)

Geir Teigstad orienterte til slutt om noen saker som er under arbeid. Blant annet vil det om kort tid bli inngått en avtale med en ny vaktmester.

Det skal jobbes videre med internkontroll, oppfølging av avvik og gjennomgang av alle serviceavtaler. Ny skjøtselsavtale og plan for grøntområdet kommer i løpet av våren. Vår internettside vil få en ny design og sms-varsling til hver enkelt sameier vil bli innført. Det vil også bli gjort utredninger i fht. parkering for el-biler, gjester, korttidsparkering for tjenestebiler med mer. Det nye styret får mange oppgaver og er motivert for å gjøre en innsats for fellesskapet i sameiet.