Referat fra styremøte nr 3 - 2019

 

Sameiet NJB Utsikten Trinn 1

 nr. 3 – 2019

 

Til stede: Geir Teigstad (GT), Jan Arild Rygg (JAR), Geir Arne Aaberg (GAA), Jorunn Sønju (JS), Vivi Lund (VL) Tove Finstad (TF)

Fravær: Ulf Løvaas (UL)

Sted: Salgskontoret

Dato: mandag 14.03 Tidspunkt: Kl. 1915-2115

Saksnr

Beskrivelse

Ansvar

 16/19

Innkalling og referat fra styremøte

 

Innkalling og referat godkjennes. 

 

 

 

GT

 

17/19

Økonomi

 1. Regnskap februar viser positiv trend, god likviditet
 2. Årsregnskap 2018 gjennomgått og godkjennes

 

Styret gjorde enstemmige følgende vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap 2018 med noter.

 

 

GT

18/19

Status installasjon av infrastruktur for elbillading i garasjeanlegg P3-4

 

Montering av infrastruktur i taket er ferdig. Ladebokser er montert og i drift. De enkelte brukere vil bli kontaktet og tilsendt brukerveiledning.

 

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret tar saken til orientering.

 

 

GT

 

19/19

Fjernstyring av garasjeporter

Det er sendt inn forslag til styret om å gå til anskaffelse av fjernåpning for garasjeporten styrt via telefon fra den enkelte beboer. Det foreslås videre fra forslagsstiller at de enkelte beboere bekoster dette selv.

Styret diskuterte saken og mener at av sikkerhetsmessige og forsikringsmessige grunner ikke kan godkjenne dette. GT informerer forslagsstiller.

 

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret godkjenner ikke anskaffelse og montering av fjernåpner for garasjeportene.

 

 

 

GT

20/19

Årsmøte

a)     Forslag til agenda for årsmøtet gjennomgått. Foruten de saker som fremgår av vedtektene er det sendt inn noen forslag til saker fra beboerne som ønskes orientert om på årsmøtet. Dette samles i et orienteringspunkt og GT gir en muntlig orientering.

b)     Utover dette er det innsendt tre saker til behandling;

 1. Rett til eksklusiv bruk av fellesareal – krever endring av vedtekter
 2. Referater fra styremøter skal gjøres tilgjengelig på hjemmesiden senest innen tre uker etter styremøtet – krever endring av vedtekter
 3. Arealoverføring – innlemming av tilstrekkelig tomtegrunn for å få bygget bygg Q

c)     Innkalling til årsmøtet sendes ut av GT 15. mars

 

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret godkjenner sakslisten som foreslått og vil legge frem styrets innstilling i hver sak på årsmøtet

GT

 

Møteplan

 

25. mars - årsmøte

 

 

GT

 

 

 

Sameiet Utsikten trinn 1

14.03.2019

 

________________                     _________________                   ________________

Geir Teigstad                               Vivi Lund                                          Geir Arne Aaberg

      styreleder

________________                     ________________

Jan Arild Rygg                                   Jorunn Sønju

Referat fra styremøte nr 2 - 2019

 

Sameiet NJB Utsikten Trinn 1

 nr. 2 – 2019

 

Til stede: Geir Teigstad (GT), Jan Arild Rygg (JAR), Ulf Løvaas (UL) Geir Arne Aaberg (GAA), Jorunn Sønju (JS)

Fravær: Vivi Lund (VL) Tove Finstad (TF)

Sted: Salgskontoret

Dato: mandag 26.02 Tidspunkt: Kl. 1930-2130

Saksnr

Beskrivelse

Ansvar

 08/19

Innkalling og referater/protokoller fra 2018

 

Innkalling ok, referat fra styremøte 1/19 er under skriving. 

 

Innkalling  godkjent.

 

 

 

GT

 

09/19

Økonomi

 1. Regnskap januar viser positiv trend, god likviditet
 2. Avtale Telenor – ny avtale signert for tre år. Innebærer redusert pris samt utskifting av alt utstyr.
 3. Avtale IF – Litt treg start, men det ser ut til at vi nå har kommet i bedre dialog.
 4. Avregning for oppvarming med gass og vannvarme er sendt til forretningsfører.

 

Styret gjorde enstemmige følgende vedtak:

Styret tar avtalene med IF og Telenor til orientering, samt status regnskap til orientering.

 

 

GT

10/19

 

 

 

 

 

 

Søknad om montering av Pergola – Jan Berg

 

Modell er tegnet og leverandør er i dialog med styret og beboer.

 

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret tar saken til orientering.

 

 

 

GAA

11/19

Status installasjon av infrastruktur for elbillading i garasjeanlegg P3-4

 

Montering av infrastruktur i taket er ferdig. Nettpunkt og Ladebokser er underveis og vil bli montert denne uken.  

 

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret tar saken til orientering.

 

 

GT

 

12/19

Avklaring ift omdisponering av sameiets fellesarealer.

Styret har mottatt en juridisk utredning ift omdisponering av arealer som er gjort i forbindelse med reseksjonering av Sameiet. Det er stilt spørsmål om dette som gjøres er innenfor lovverket og det vi bør akseptere fra utbygger sin side. Styret diskuterte saken og ser at det er en del poenger i utredningen. Styret ønsker en ny gjennomgang og vil bestille en juridisk uavhengig gjennomgang av temaet slik det er beskrevet. Styreleder bes sende brev til advokat i OBOS for nærmere kvalitetssikring.

 

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om at temaet utredes videre av juristene i OBOS.

 

 

 

GT

13/19

Diverse saker til diskusjon

a)     Dørskilt bygg N – GT sender ut bestillingsmal til alle.

b)     Rapport om vannskader – følges opp av neste styre

c)     Branntetting – følges opp av neste styre

d)     Oppfølging av ADK-rapport – følges opp av neste styre

e)     Søknad om oppheng av skiboks – GT sender info om hvordan denne skal henges opp.

f)      Elbillading – nye forskrifter mvf 1. januar 2018 må følges.

g)     Nødlys i garasje – tilbud innhentes

 

Styret gjorde følgende vedtak:

De enkelte saker følges opp videre.

 

 

 

GT

14/19

Årsmøte

a)     Styrets beretning ferdigstilles i utkastform til neste styremøte.

b)     Varsling om årsmøte sendes ut av GT denne uken

 

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret tar sakene til orientering og ber GT følge opp videre.

GT

15/19

Eventuelt

a)     Søknad om allsang på brygga. GT svarer tilbake at dette er ok.

b)     Pendingliste – det er ønskelig med en pendingliste for saker som er under behandling eller meldt inn i køen for å bli behandlet.

c)     Skilting av området. Det er nødvendig å kvalitetssikre veiskilt, husnummer, mv.

 

 

Møteplan

 

Styremøter 2019:  

14. mars

25. mars - årsmøte

 

 

GT

 

 

 

Sameiet Utsikten trinn 1

26.02.2019

 

________________                     _________________                   ________________

Geir Teigstad                               Vivi Lund                                          Geir Arne Aaberg

      styreleder

________________                     ________________

Jan Arild Rygg                                   Jorunn Sønju

Referat fra styremøte nr 1 - 2019

 

Sameiet NJB Utsikten Trinn 1

 nr. 1 – 2019

 

Til stede: Geir Teigstad (GT), Jan Arild Rygg (JAR), Ulf Løvaas (UL) Geir Arne Aaberg (GAA), Vivi Lund (VL) Jorunn Sønju (JS)

Fravær: Tove Finstad (TF),

Sted: Salgskontoret

Dato: mandag 28.01 Tidspunkt: Kl. 1930-2100

Saksnr

Beskrivelse

Ansvar

 01/19

Innkalling og referater/protokoller fra 2018

 

Innkalling ok, referat fra styremøte den 26/11-18 endres vedrørende felleskostnader for parkeringsplass i P3. Ellers er alle protokoller og de to andre referater ok.

 

Innkalling og referater ble godkjent.

 

 

 

GT

 

02/19

Økonomi

 1. Regnskap 2018 er ikke ferdigstilt, men viser foreløpig et underskudd på 0,4 mill. Dette skyldes i hovedsak at utvendig vedlikehold er regnskapsført.
 2. Budsjett 2019 er lagt inn og inneholder bygg N med 52 nye leiligheter. Rammen er på nesten 10 mill.
 3. Forretningsfører 2019, kontrakten med OBOS er forlenget og inneholder nå de nye leilighetene i N-bygget.
 4. Ny avtale Telenor, det arbeides med ny avtale for TV og internett. Avtalen er på tre år og gir betydelig rabatt sammenlignet med tidligere avtale.

 

Styret gjorde enstemmige følgende vedtak:

Styret tar budsjett og regnskap til orientering

Styret tar avtalene med OBOS og Telenor til orientering

 

 

GT

03/19

 

 

 

 

 

 

Søknad om montering av Pergola – Jan Berg

 

Styret har mottatt en ny søknad om montering av Pergola. Søknaden mangler noen vedlegg som vil bli forsøkt etterspurt etter møtet. GAA og UL følger opp videre. 

 

Styret gjorde følgende vedtak:

Søknaden om montering av Pergola er mottatt. Søknaden vil bli behandlet når nødvendige dokumenter foreligger.

 

 

 

GAA

04/19

Status installasjon av infrastruktur for elbillading i garasjeanlegg P3-4

 

Montering av infrastruktur i taket er ferdig. Ladebokser er bestilt men har ennå ikke ankommet.

 

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret tar saken til orientering.

 

 

GT

 

05/19

Årsmøte

 1. Dato for møte er 25. mars.
 2. Varsling sendes ut av GT 3 uker i forveien
 3. Styrets beretning – utkast til beretning sendes ut for kommentarer
 4. Årsregnskap – revisor vil få regnskap ca 1. mars.
 5. Valgkomiteen sender inn sine forslag til nye kandidater ca 1. mars.

 

Styret gjorde følgende vedtak:

Tidsplan og oppgaver godkjennes

 

 

 

GT

06/19

Valgkomiteens arbeid

Styret har ansvar for prosessen med valg av nye medlemmer til styret. En egen komite har siden før nyttår arbeidet med nye kandidater, herunder også kandidater til vervet som styreleder. Det er tidligere orientert om at sameiet vil vurdere å leie inn en ekstern styreleder. Foreløpig er 2 kandidater intervjuet og vurdert av valgkomiteen. Styret har hatt de to første kandidater til intervju og vurdering og foreløpig rangert disse.

 

Styret gjorde følgende vedtak:

Arbeidet med nye medlemmer til styret tas til orientering.

 

 

 

GT

07/19

Eventuelt

-        Bod P1

Det er søkt om bygging av ny bod i fb med en parkeringsplass i P1. Boden bygges på seksjon 1 sitt areal inn mot teknisk rom. Boden selges til Jorunn Sønju

-        Branninstruks

Ny branninstruks skal utarbeides og henges opp i N-bygget. Kart med inntegnede møteplasser oppdateres og legges ut på vår nettside.

-        Merking av dører

Adressemerking av dører må forbedres.

-        AMK – merking av vei

Det er behov for å sikre at merking av alle veier er kjent for utrykningskjøretøyer. Kart med inntegnede kjøreveier er sendt til AMK-sentralen i Drammen.

 

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret tar de innmeldte saker til orientering.

GT

 

Møteplan

 

Styremøter 2019:  

26. februar

19. mars

25. mars - årsmøte

 

 

GT

 

Sameiet Utsikten trinn 1

28.01.2019

 

________________                     _________________                   ________________

Geir Teigstad                               Vivi Lund                                          Geir Arne Aaberg

      styreleder

________________                     ________________

Jan Arild Rygg                                   Jorunn Sønju